Nasze programy

Tworząc ofertę edukacyjną dbamy aby realizowane w przedszkolu programy i projekty były bardzo różnorodne i ciekawe. Poszerzały wiedzę ogólną, umożliwiały zdobycie dużego wachlarza kompetencji wykraczającej poza zakres podstawy programowej. Sprzyjały wyzwalaniu twórczej aktywności dziecięcej. Rozwijały zainteresowania przedszkolaków i dawały każdemu dziecku szansę na osiągnięcie sukcesu.

Dzieci z Przedszkola nr 181 "Wesołe Nutki" z powodzeniem uczestniczą w przedsięwzięciach, projektach, przeglądach, olimpiadach, konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe z całego kraju.

Programy autorskie Przedszkola 181 "Wesołe Nutki":

W Przedszkolu działa Klub Małego Europejczyka „Europek”.

Program wychowania muzyczny „Śpiewam, Tańczę, Słucham, Gram wykorzystuje uniwersalne wartości tkwiące w muzyce do przekazywania wiedzy, kultury, form zachowań i samorealizacji dzieci w wyrażaniu swoich emocji, uczuć i ekspresji twórczej.

Program zawiera cele ogólnokształcące:

 • Harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka
 • Wykształcenie u wychowanków nawyków pro-społecznych
 • Wyposażenie każdego dziecka w zasób wiedzy umożliwiający płynne przejście oraz bezproblemową edukację w szkole podstawowej
 • Określenie potencjału uzdolnień oraz wskazanie pożądanych kierunków dalszego kształcenia wychowanka
 • Kształtowanie właściwej etycznie i moralnie, a jednocześnie aktywnej postawy dziecka wobec rzeczywistości, przyrody i innych jednostek.

Cele muzyczne:

 • Tworzenie warunków do poznawania siebie i odkrywania swoich umiejętności i zainteresowań
 • Kształcenie podstawowych zdolności muzycznych dziecka, rozwijanie dyspozycji słuchowo – głosowych
 • Kształcenie nawyku systematycznego słuchania muzyki wartościowej, klasycznej, orientalnej niezależnie od rozwijania innych zainteresowań
 • Przygotowanie dzieci uzdolnionych muzycznie do kontynuacji nauki w szkole muzycznej
   

Założeniem Programu Wychowawczego jest eliminowanie agresywnych zachowań wśród   dzieci oraz zintegrowanie pracy wychowawczej.

Program zawiera projekty do realizacji w mini środowiskach:

 • Dziecięcych 
 • Kadry pracowników przedszkola
 • Rodziców

Program Przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym „Zdrowy Przedszkolak – Dobry Uczeń” powstał w celu przygotowania dziecka pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym do roli ucznia. Ma zapewnić udany start w szkole poprzez wczesne zapobieganie. Poprzez realizację założeń minimalizuje stres związany z pójściem do szkoły, jak również uczy dzieci radzić sobie w sytuacjach problemowych w szkole.

Działania edukacyjne i wychowawcze tego programu obejmują:

 • Zdrowie psychiczne
 • Zdrowie emocjonalne
 • Zdrowie społeczne

Program „Przedszkolaka krok do Europy” zakłada dostarczenie dziecku elementarnej wiedzy o Unii Europejskiej, zaciekawienie problematyka europejską, a wreszcie przygotowanie do życia w Zjednoczonej Europie.

Program składa się z czterech bloków tematycznych:

 • Moja Ojczyzna – Polska
 • Świąteczne zwyczaje
 • Odkrywamy świat
 • Co nas łączy

Od 2003 roku w Przedszkolu działa Klub Małego Europejczyka "EUROPEK" zarejestrowany w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz w Polskiej Fundacji R.Szumana.

Motto naszego klubu brzmi: Jestem Polakiem i Europejczykiem

 

Od 2011 roku prowadzimy zajęcia teatralne „Zabawy w teatr”.

W Przedszkolu działa Klub Małych Geniuszy koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach ogólnopolskiego programu Klub Młodego Odkrywcy.

Od 2014 roku w przedszkolu prowadzimy edukację Varsavianistyczną rozwijającą u dzieci zainteresowanie pięknem i tradycjami Warszawy, jej historią i współczesnością.

Przedszkole nasze to placówka z dużymi tradycjami, wyróżniająca się wysokim poziomem pracy z dziećmi. 

Od 2003 posiadamy Certyfikat Jakości Pracy "Partnerskie Przedszkole".

10 stycznia 2014 roku nasze Przedszkole otrzymało Nagrodę Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej - Sekretarza Stanu w MEN w latach 1997-2000.