Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wesolenutki.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-25

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gołacka ,adres poczty elektronicznej p181@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-22) 834 16 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" ul. K. Pruszyńskiego 5 01-870 Warszawa
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. K. Pruszyńskiego.
Drzwi wejściowe do budynku są jednoskrzydłowe, rozwierane na zewnątrz.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy ścianie budynku.
Wejście na schody i podjazd zabezpieczone jest furtkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępna jest tylko część korytarza na parterze blisko wejścia.
W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Osoby słabosłyszące mają możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
Możliwość skorzystania z tłumacza migowego on-line.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych