Zadania wspierające rozwój dziecka na miesiąc wrzesień

Żabki

Zadania do realizacji:

• przypomnienie imion dzieci, poznanie innych form imion dzieci z grupy
• integracja grupy
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• nawiązywanie relacji rówieśniczych
• poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”
• utrwalanie nazw palców
• doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała
• doskonalenie umiejętności liczenia
• czytanie globalne
• rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej
• poznanie miejsc w sali
• ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych
• formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu oraz wdrażanie do przestrzegania ich
• rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej
• ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki
• podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych np. gniewu i poznawanie sposobów na
rozpoznawanie ich u siebie
• kształtowanie zmysłów (wzroku, dotyku)
• doskonalenie umiejętności współpracy, dbanie o komfort innych dzieci
• rozwijanie samodzielności dzieci
• poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu i kształcenie szacunku wobec nich
• poszerzanie wiedzy o zasadach utrzymania higieny
• rozwijanie zainteresowań badawczych
• umiejętność przeprowadzania analizy sylabowej i liczenia sylab
• podawanie nazw kolorów
• określanie głoski w nagłosie
• budowanie poczucia własnej wartości i empatii wobec innych
• rozwijanie kreatywności
• poszerzanie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach
• wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie ii innych
• wzbogacanie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie
• poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
• wyzwalanie pozytywnych emocji w czasie wspólnych zabaw
• poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu
• rozwijanie umiejętności klasyfikacji
• podawanie nazw figur geometrycznych
• kształcenie umiejętności odwzorowywania

Teamty do realizacji:

1. Poznajmy się.
2. W naszym przedszkolu.
3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
4. Bezpieczni na drodze.